ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE VID UPPDRAG UTFÖRDA AV DAX IT AB
(nedan DAX IT)

Formella uppgifter

Verksamhetsadress: Strandbergs väg 12, 645 62 Stallarholmen

Org.nummer: 559433-0887

Godkänd för F-skatt

GDPR – Hemsida
Länk till information om GDPR.

GDPR – Information till registrerad kund som är fysisk person
Länk till information för dig som är registrerad kund som fysisk person.

GDPR – Information till registrerad kund som är juridisk person.
Länk till information för dig som är registrerad kund som juridisk person.

SERVICEAVTAL – Information till kund som har träffat ett serviceavtal gällande datanätverk och/eller övervakningsutrustning.
Länk till information för dig som har ett serviceavtal gällande datanätverk.

Dataskyddspolicy
Länk till dataskyddspolicy.

Cookie-Policy
Länk till Cookie-policy.

 

Avtalsvillkor

Felsökning eller konsultation för dig som kund

  • DAX IT erbjuder dig eller ditt företag felsökning av eller konsultation vad gäller din utrustning.
  • Felsökning eller konsultation sker vid ett besök hos kunden inom en fyramilsradie inom Stockholms län, räknat från DAX ITs kontor, alternativt fjärrsupport över telefon.
  • Felsökning eller konsultationen debiteras kunden, även om kunden inte väljer att genomföra någon föreslagen åtgärd.
  • Avbokning av besök för felsökning eller konsultation skall göras senast 24 timmar före avtalad tid. Om kunden avbokar senare har DAX IT rätt att fakturera antalet timmar som bokats, inkluderande lagstadgad mervärdesskatt. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.
  • DAX IT har rätt att tacka nej till att genomföra en felsökning av kundens utrustning eller lämna en konsultation, även om mötet är bokat.
  • Många gånger kan vi erbjuda fasta priser, prata med din tekniker kring detta.

Priser

  • Minimipriset för besök och åtgärd för våra IT-tekniker och nätverkstekniker är 2 timmar jämte lagstadgad mervärdesskatt 25 procent ,oavsett om fast pris eller om timdebitering tillämpas. Utöver arbetskostnaden tillkommer ersättning för material och resekostnader. Timdebitering för företag är 1280 kr exkl. moms per timme.
  • Vid installation av nätverkskabel och nätverksuttag mm. via våra installatörer så debiteras 920 kr i timmen exkl. moms. Minimidebitering per installatör och besök är 2 timmar. Utöver arbetskostnaden tillkommer ersättning för material och resekostnader.
  • DAX IT ger kostnadsfria offerter vid större arbeten inom en 40 km radie runt Stockholm. För att du ska få en kostnadsfri offert så behöver detta bokas via DAX ITs bokningssystem. Avbokning av besök för offert och åtgärd ska göras senast 24 timmar före avtalad tid. Om kunden avbokar senare har DAX IT rätt att fakturera minimipriset 2 000 kr inkluderande lagstadgad mervärdesskatt. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.

Nätverk och dragning av nätverkskabel

  • Dragning av nätverkskabel utförs enligt timtaxa om 920 kr jämte lagstadgad mervärdesskatt 25 procent. Vanligtvis arbetar installatörerna ensam, men när 2 installatörer kommer samtidigt betalar du per timme för varje installatör (timpriset *2). Minimidebitering är 2 eller 4 timmar, beroende på hur många installatörer som kommer till dig. Vi tar en minimidebitering för att få lönsamhet vid mindre installationer. Utöver arbetskostnaden tillkommer ersättning för material. Observera att i sällsynta fall så är befintliga kabelrännor i väggar trasiga eller för trånga för att användas. Andra ej förutsedda problem kan inträffa vid kabeldragningen. Samråd sker innan annan dragning sker. Förändrad kabeldragning debiteras per påbörjad timme enligt ovan.

Offert – Nätverk och WiFi

  • DAX IT erbjuder ditt företag kostnadsfri konsultation vad gäller nätverk och WiFI vid ett första inledande besök. Du får sen en offert.
   Konsultation sker vid ett kostnadsfritt besök och vid ett tillfälle hos kunden inom en fyramilsradie i runt Stockholm räknat från DAX ITs kontor. Konsultationen är begränsad till 0,5 timmar och offert behöver ha valts som bokningsalternativ via DAX ITs bokningssystem.
  • Sker besök på längre avstånd än fyra mil än från DAX ITs kontor debiteras besöket enligt överenskommet pris.
  • Konsultationen är kostnadsfri om kunden väljer att inte genomföra någon åtgärd.
  • Väljer kunden föreslagen åtgärd gäller ovanstående prislista, alternativt via ett fast pris i en offert.
  • Avbokning av besök för konsultation skall göras senast 24 timmar före avtalad tid. Om kunden avbokar senare har DAX IT rätt att fakturera minimipriset 2 000 kr inkluderande lagstadgad mervärdesskatt. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.
  • DAX IT har rätt att tacka nej till att lämna en konsultation, även om mötet är bokat.

Garantivillkor

  • DAX IT eftersträvar nöjda kunder. DAX IT garanterar att alla nätverkstekniker och IT-Tekniker har minst 10 års erfarenhet inom IT.
  • DAX IT lämnar dock inte funktionsgaranti på det arbete som utförs vid mjukvaruåtgärder, då exempelvis en automatisk uppdatering av kundens PC eller Mac kan förändra det arbete som DAX IT utfört.
  • Då kunden genom DAX IT köper datorer, komponenter och andra hårdvaror tillämpar DAX IT samma garantivillkor som leverantören tillämpar vid inköp. Det innebär att DAX IT kommer att åtgärda fel eller leverera ny vara endast under förutsättningen att DAX IT kan utnyttja ett garantiåtagande från leverantören.
  • Under ovannämnda förutsättning erbjuder sig DAX IT att kostnadsfritt hämta och köra tillbaka utrustning som kunden köpt av oss vid garantiärenden för hårdvara. Eventuell installationskostnad debiteras.
  • Kundens faktura tillsammans med kvitto på betalning gäller som bevis på inköp av hårdvaruprodukter du har köpt genom DAX IT.
  • Om det krävs installationsarbete av mjukvara, eller om en hårdvara måste repareras utan att ett garantiärende föreligger, tillkommer en kostnad för detta enligt prisvillkoren i dessa allmänna villkor.
  • Garanti gäller ej vid åsknedslag eller strömfall i elsystemet, som orsakar skada på den elektroniska utrustningen.

Begränsning av skadeståndsansvar

  • DAX ITs skadeståndsansvar för fel, dröjsmål eller skada på egendom är begränsad till 50 000 kr och omfattar inte förlust i näringsverksamhet.

Öppet köp och ångerrätt

  • DAX IT erbjuder inte öppet köp eller någon form av ångerrätt.

Betalning, påminnelseavgifter och ränta

 • Betalning enligt utställd faktura ska erläggas inom 10 dagar från fakturans datum.
 • Vid utebliven betalning skickar DAX IT påminnelsebrev och debiterar påminnelseavgift enligt inkassolagen, för närvarande 60 kr.
 • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8% från förfallodagen.